ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนอุเทนพัฒนา  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัด  นครพนม  เปิดทำการสอนวันที่  14  สิงหาคม  2500  หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  1  ห้องเรียน  นักเรียน  16  คน  ประเภทสหศึกษา  ใช้อาคารเรียน  และสถานที่ของโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร  โดยมีนายล้วน  มานิตย์ครูใหญ่  อุเทนวิทยาคารรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
          เมษายน 2501 นายล้วน  มานิตย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฝ่าย  สามัญ  จังหวัดนครพนม  นายเมธี  ดวงสงค์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
          สิงหาคม  2501  ได้รับงบประมาณ  40000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  ก่อสร้าง ณ  ที่ดินปัจจุบันของโรงเรียน  (อาคาร 1)
          สิงหาคม  2502  ย้ายจากโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร  มาเรียนนานในสถานที่ปัจจุบัน
          19  สิงหาคม  2502  นายกล้า  ผึ่งมา  ( ปัจจุบันนายกล้า  อุดมบูญญานุภาพ )  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          23   พฤษภาคม  2503  นายปราสาท  ครูตรีโรงเรียนธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ย้ายมา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ปีการศึกษา  2507  เข้าโครงการ ค.ม.ช.
          14  กุมภาพันธ์  2512  นายปราสาท  พูลเพิ่ม  ครูใหญ่โทลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว  นายวันจักร  สตารัตน์  ครูโทโรงเรียนนี้ดำรงตำแหน่งแทนครูใหญ่
          10 สิงหาคม  2525  นายวันจักร  สตารัตน์อาจารย์ใหญ่ถึงแก่กรรม  นางรัญจวน  พิสษฐ์พงศ์ 
อาจารย์  2  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          ปีการศึกษา  2526  เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (ม.พ.ชรุ่นที่ 1)
          22  กันยายน  2529  นายถวิล  วดีศิริศักดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
จังหวัดนครพนม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          ปีการศึกษา  2529  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  จำนวน  2  ห้องเรียน
          กุมภาพันธ์  2532  นายชัยชนะ  พลรัตน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงหลวงวิทยา  จังหวัดมุกดาหาร  ย้ายมา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          30  มีนาคม  2533  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          30  มีนาคม  2533  นายชัยชนะ  พลรัตน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ได้รับเลื่อน  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปี  2535  นายคมสัน  บุพศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
          ปี 2539  นายภานุมาศ  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
          ปี 2540  นายถวิล วดีศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎรังสฤษดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
          ปี 2543   นายวิจิตร  สายธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
          ปี 2544 นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน ได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
          ปี 2545  นายภานุมาศ  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎรังสฤษดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา 
          ปี 2553  นายสมพงษ์  อุมะวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎรังสฤษดิ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
          ปี 2559 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธ์ุ  ผู้อำนวยการโรงเรียน     พะทายพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา 
 ปี 2561  นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  อำเภอบ้านแพง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
          ปี 2564  นายสินธ์  สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา จนถึงปัจจุบัน