สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

ม่วง - เหลือง

ม่วง หมายถึง เป็นผู้ปัญญาปราดเปรื่อง มีความสมัครสมาน สามัคคี

เหลือง หมายถึง เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

อักษรย่อโรงเรียน

 

  .. . ”