วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ปรัชญาโรงเรียน

นตฺถิ  ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี