พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

ประสานชุมชน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้เทคโนโลยี

สร้างนักเรียนเป็นคนดี  สืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย