ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คู่มือประชาชนสำหรับโรงเรียนอุเทนพัฒนา
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.46 KB 48329
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.17 KB 48563
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.62 KB 48479
5-การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.71 KB 48573
3-การขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.15 KB 48205
2-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.18 KB 48200
1-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.21 KB 48230
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 48509
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ 6 10 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48263
นโยบายลดเวลเรียน ๒๘ ก.ย.๕๘. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48465
ตารางเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48387
โครงสร้างใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48490
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48244
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง ( ว.13 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบกรอกข้อมูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.14 KB 48494
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48555
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ และข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.42 KB 48289
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 48573
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 48251
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.71 KB 48517
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.73 KB 48573
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.99 KB 48401
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.6 KB 48393
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.58 KB 48231
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.74 KB 48491
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.88 KB 48433
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานด้านที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.97 KB 48185
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบคำขอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.22 KB 48257
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบข้อเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.71 KB 48424
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อรางวัลฯ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48556
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ว1-2559.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.09 KB 48460
สพฐ. ว837 ลว 24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48434
ระบบดูแลช่วยเหลือฯ
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48376
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 48510
โรงเรียนสีขาว
เอกสารโรงเรียนสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 48424
อื่นๆ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 45
Qr-code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 794.88 KB 48423
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48288
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.36 KB 48184
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.94 KB 48615
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.18 KB 48550
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.47 KB 48231
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.13 KB 48601
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 48275
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.45 KB 48614
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.43 KB 48216
บัญชีรำยชอื่ แนบท้ำยประกำศรำยชอื่ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบ โรงเรียนอุเทนพัฒนำ อ ำเภอท่ำอุเทน จงัหวัดนครพนม ห้องเรียนปกติแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์- คณิตศำสตร์ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.45 KB 48419
ประเภทห้องเรียนปกติ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.34 KB 48465
ประกาศผลสอบ eis Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.69 KB 48204
ประกาศผลสอบ mep Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 48233
>O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน รร.มัธยม 2562 48452
COVID-19/001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48459
ประกาศผมการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.22 KB 48256
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.02 KB 48258
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.32 KB 48217
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.05 KB 48551
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.47 KB 48203
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสมัครออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.66 KB 48480
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.53 KB 48348
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.57 KB 48164
ขั้นตอนการสมัครเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.39 KB 48577
ประกาศสมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 347.08 KB 48599
ประกาศผลการสอบคัดเลือก MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 48295
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EIS ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.41 KB 48355
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.65 KB 48425
ตัวอย่าง รายงานอบรม สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 383.13 KB 48543
ตัวอย่าง รายงานอบรม DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48349
ตัวอย่าง การไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 48559
ตัวอย่าง บันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 48544
ตัวอย่าง การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 22.63 KB 48348
ตัวอย่าง SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 21.26 KB 48295
ตัวอย่าง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 227.79 KB 48639
เผยแพร่ผลงานนางเสาวนีย์ ภูชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1023.98 KB 57604
ประกาศผลสอบEIS2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.84 KB 48462
เผยแพร่ผลงานครูสุกัญญา จันทร์แดง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.18 KB 48372
เผยแพร่ผลงานวชาการครูณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 922.16 KB 48157
เอกสารประกอบระบบดูแลฃชช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.41 KB 48295
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Windows Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48324
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ iOS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.44 KB 48437
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Android Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.41 KB 48353
คู่มือ The 1 Book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 48530
รายชื่อแข่งทักษะ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.96 KB 48477
แบบส่งรายชื่อนักกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.05 KB 48378