ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คู่มือประชาชนสำหรับโรงเรียนอุเทนพัฒนา
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.46 KB 48338
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.17 KB 48569
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.62 KB 48501
5-การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.71 KB 48579
3-การขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.15 KB 48211
2-การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.18 KB 48223
1-การรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.21 KB 48254
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.15 KB 48515
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ 6 10 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48285
นโยบายลดเวลเรียน ๒๘ ก.ย.๕๘. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48471
ตารางเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48395
โครงสร้างใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 48513
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 48267
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง ( ว.13 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบกรอกข้อมูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.14 KB 48500
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตัวอย่างประกาศฯ และข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.42 KB 48295
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 48579
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 48274
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.71 KB 48539
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.73 KB 48581
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบเสนอรายชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.99 KB 48407
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.6 KB 48401
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.58 KB 48254
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายบริหารการศึกษา1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.74 KB 48498
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สายการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.88 KB 48439
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานด้านที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.97 KB 48192
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบคำขอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.22 KB 48263
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบข้อเสนอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.71 KB 48446
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อรางวัลฯ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ว1-2559.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.09 KB 48482
สพฐ. ว837 ลว 24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48456
ระบบดูแลช่วยเหลือฯ
คู่มือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48383
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 48519
โรงเรียนสีขาว
เอกสารโรงเรียนสีขาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 48460
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.9 KB 12
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 67
Qr-code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 794.88 KB 48430
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48310
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.36 KB 48190
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.94 KB 48641
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.18 KB 48558
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.47 KB 48239
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.13 KB 48609
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 48281
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.45 KB 48637
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.43 KB 48225
บัญชีรำยชอื่ แนบท้ำยประกำศรำยชอื่ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบ โรงเรียนอุเทนพัฒนำ อ ำเภอท่ำอุเทน จงัหวัดนครพนม ห้องเรียนปกติแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์- คณิตศำสตร์ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.45 KB 48426
ประเภทห้องเรียนปกติ ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.34 KB 48471
ประกาศผลสอบ eis Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.69 KB 48226
ประกาศผลสอบ mep Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 48255
>O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน รร.มัธยม 2562 48474
COVID-19/001 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48465
ประกาศผมการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.22 KB 48280
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.02 KB 48264
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.32 KB 48225
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.05 KB 48558
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธฺ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.47 KB 48226
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสมัครออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.66 KB 48488
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.53 KB 48370
รายชื่อสมัครเรียนวันที่7ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.57 KB 48170
ขั้นตอนการสมัครเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.39 KB 48583
ประกาศสมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 347.08 KB 48621
ประกาศผลการสอบคัดเลือก MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.48 KB 48302
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EIS ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.41 KB 48361
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEP ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.65 KB 48431
ตัวอย่าง รายงานอบรม สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 383.13 KB 48565
ตัวอย่าง รายงานอบรม DLTV Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48371
ตัวอย่าง การไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 48565
ตัวอย่าง บันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 48552
ตัวอย่าง การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 22.63 KB 48374
ตัวอย่าง SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 21.26 KB 48301
ตัวอย่าง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 227.79 KB 48645
เผยแพร่ผลงานนางเสาวนีย์ ภูชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1023.98 KB 57628
ประกาศผลสอบEIS2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.84 KB 48468
เผยแพร่ผลงานครูสุกัญญา จันทร์แดง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.18 KB 48395
เผยแพร่ผลงานวชาการครูณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 922.16 KB 48164
เอกสารประกอบระบบดูแลฃชช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.41 KB 48319
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Windows Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 48330
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ iOS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.44 KB 48443
The 1 Book ระบบปฏิบัติการ Android Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.41 KB 48375
คู่มือ The 1 Book Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 48552
รายชื่อแข่งทักษะ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.96 KB 48484
แบบส่งรายชื่อนักกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.05 KB 48384