ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน มานิตย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ อุเทนวิทยาคารรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 สิงหาคม 2500 - เมษายน 2501
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี ดวงสงค์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมษายน 2501 - 19 สิงหาคม 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายกล้า ผึ่งมา ( ปัจจุบันนายกล้า อุดมบูญญานุภาพ )
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 สิงหาคม 2502 - 23 พฤษภาคม 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายปราสาท พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2503 - 14 กุมภาพันธ์ 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายวันจักร สตารัตน์
ตำแหน่ง : แทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2512 - 10สิงหาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นางรัญจวน พิสษฐ์พงศ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10สิงหาคม 2525 - 22 กันยายน 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 กันยายน 2529 - กุมภาพันธ์ 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ พลรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2532 - 30 มีนาคม 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ พลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มีนาคม 2533 - ปี 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน บุพศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2535 - ปี 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุมาศ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2539 - ปี 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2540 - ปี 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร สายธนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2543 - ปี 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2544 - ปี 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุมาศ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2545 - 30 กันยายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ อุมะวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2559 - 25 ต.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสินธ์ สิงห์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2564 - 7 ต.ค. 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวนารถ ตั้งศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ต.ค. 2565 - จนถึงปัจุบัน