ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรัสวดี กลางประพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสุกิจ กลางประพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวอนิตตา บัวสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายประสิทธิชัย โสดาวิชิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอภิญญา คำตัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2