กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0872137139

นางสุรัสวดี กลางประพันธ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0879463180

นายประสิทธิชัย โสดาวิชิต
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0956592628
อีเมล์ : domonbest@gmail.com

นางสาวอภิญญา คำตัน
ครู คศ.1

นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก
พนักงานราชการ

น.ส.ลักขณา คล้ายกิ่ง
ครู คศ.1