พนักงาน/ลูกจ้าง

นายบุญชนะ ทุมวรรณ
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 0823031626

นางสาวศิรินยา นาอุ่น
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 0821183264

นายอนุชา คชพรหม
ยามรักษาความปลอดภัย
เบอร์โทร : 0848801177

นางณีรนุช วงศ์พรต
แม่บ้าน

นางสุภาพร สุวรรณมาโจ
แม่บ้าน

นายนพรุจ วงศ์พรต
ลูกจ้างชั่วคราว

นางรัตชนก ธาดาพงษ์
แม่บ้าน