ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงาน/ลูกจ้าง

นางสาวศิรินยา นาอุ่น
ครูธุรการ

นายบุญชนะ ทุมวรรณ
พนักงานขับรถ

นายอนุชา คชพรหม
ยามรักษาความปลอดภัย

นางณีรนุช วงศ์พรต
แม่บ้าน

นางสุภาพร สุวรรณมาโจ
แม่บ้าน

นายนพรุจ วงศ์พรต
ลูกจ้างชั่วคราว

นางรัตชนก ธาดาพงษ์
แม่บ้าน