งานประชาสัมพันธ์

นางพรอุมา รากวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายประสิทธิ์ชัย โสดาวิชิต
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ จันทร์แดง
ครู คศ.3