กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนิธิพัฒน์ บัวผัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0955966414
อีเมล์ : nai.buk.kham.01@gmail.com

นายสมพงษ์ รัตนวงษา
ครู คศ.2

นายชญานิน โทรัตน์
ครู คศ.2

น.ส.สุชาดา อุ่นเทียมโสม
ครู คศ.2

นางสาวปริยดา อาจศรี
ครูผู้ช่วย

นายเจตดิลก คนยืน
ครูผู้ช่วย

นายกฤชฎา หัดระสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัตติยา รัชตสุวรรณ
ครูผู้ช่วย