ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิธิพัฒน์ บัวผัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางพิไลวรรณ พลหาราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายมานิต เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายสมพงษ์ รัตนวงษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมัลลิกา สีดาเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายชญานิน โทรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7