กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ ขุนระวัง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0894393252
อีเมล์ : assassinsatan@hotmail.co.th

นายอัมรินทร์ พินิจมนตรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0821012330

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญยะศรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0874309245

นายนรินทร์ ทองศรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0895693307