นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน

นายกฤชฎา หัดระสา
นศ.มหาวิทยาลัยนครพนม สังคมศึกษา

น.ส.มะลิวัลย์ ศรีวรสาร
นศ.มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย

น.ส.มณีรัตน์ โยธาตรี
นศ.มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย

น.ส.วนิชา ติดหล้า
นศ.มหาวิทยาลัยนครพนม สังคมศึกษา

น.ส.ศรันยกันต์ แสงพิมพ์
นศ.มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย