ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน

น.ส.ณัฐริกา บุษบา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

นายนันทวัฒน์ บุพโลม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

น.ส.อพินยา หนันอ้าย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

น.ส.วัลวิสา ตะวะนะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

น.ส.ลักขณา คล้ายกิ่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

น.ส.ธัญวรัตม์ ใจตรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

น.ส.กุลณัฐ ผาภู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

น.ส.อภิญญา ไชยเมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

น.ส.ฐิติมาศ เรียงคุณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม

น.ส.ธัญรัศม์ จันทสงเคราะห์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.นครพนม