ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเจษฎา ราชบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววราพร รูปงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิภาวรรณ บัวสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายอภินิตย์ บุญตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศิริวัฒน์ ปิติลาพัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายเอกลักษณ์ ติระ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7