กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณัชชา นิระเคน
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญยะศรี
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางพรอุมา รากวงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด

นางมาลินี วรรณวงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์
กิจกรรมสาธารณประโยชน์