ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางปราณีต วดีศิริศักดิ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญยะศรี
กิจกรรมลูกเสือ

นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางพรอุมา รากวงศ์
กิจกรรมยุวกาชาด

นางมาลินี วรรณวงศ์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นายอภินันท์ จันทรา
กิจกรรมชุมนุม

นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์
เลขาฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน