กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณัชชา นิระเคน
หน.กิจกรรมพัฒนาฯ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ บุญยะศรี
หน.งานกิจกรรมลูกเสือ

นางสาวกันยา สุพรรณกูล
หน.งานกิจกรรม นศท.

นางพรอุมา รากวงศ์
หน.งานกิจกรรมยุวกาชาด

นางมาลินี วรรณวงศ์
หน.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี
หน.งานกิจกรรมชุมนุม

นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์
กิจกรรมสาธารณประโยชน์