ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมาลินี วรรณวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรัศมี พิมพ์น้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายปรีชา นาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2