กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมาลินี วรรณวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0908475144

นางสาวรัศมี พิมพ์น้อย
ครู คศ.2

นายกิติศักดิ์ สุระโส
ครูผู้ช่วย

นายภูมินทร์ หงษาชุม
ครูผู้ช่วย

นายมนัส บุตคุป
ครู คศ.1