กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวคนึงนิจ พินิจมนตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0634265453
อีเมล์ : yuizira@gmail.com

นางศิรินุช เบ้าคันที
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0807629519

นางพรอุมา รากวงค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0844287127
อีเมล์ : Por.numarak@hotmail.com

นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0649789466
อีเมล์ : krueng.mew@gmail.com

นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย
ครู คศ.3

นางสาวดุษฎี บุตรบุรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0878668994
อีเมล์ : krunamfon05@hotmail.com

นายวิชญ์ภาส สว่างใจ
ครู คศ.2

นางสาวณัชชา นิระเคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0994478817
อีเมล์ : natcha_tip@hotmail.com

นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0956695783
อีเมล์ : new.prichawat@gmail.com

นางสาวอรวรรณ สียางนอก
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0934159963

นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0956692445
อีเมล์ : Littlemiley3eg@gmail.com

นายวงศ์ธนา อินทุวงศ์
ครู คศ.3

Mr.Tabot Orock
ครูต่างชาติ

Miss Lyka Mae Apilar Malanguis
ครูต่างชาติ

ครูภาษาจีน
ครูอัตราจ้าง