คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ถิรวัฒน์ จำปาไชยศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกานต์ แก้วมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนโชติ เจริญราษฏร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงษ์ บุญระมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุบลรัตน์ ไชยพานิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทราภรณ์ อุณาพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์ สิริโพธิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบริหาร บรมธาตุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางถาวร วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวนารถ ตั้งศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ