ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ถิรวัฒน์ จำปาไชยศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกานต์ แก้วมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเรือง จันทร์แดง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ มาตย์เมือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงษ์ บุญระมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงศ์ ตั้งธำรงธนวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์ สิริโพธิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบริหาร บรมาธาตุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางถาวร วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางพิไลวรรณ พลหาราช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ