ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนระดา ยศไชยวิบูลย์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จิตติมา เขียวค้า
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุธิดา ยางสิงอ้อ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญชัย นคะรังสุ
ตำแหน่ง : กรรมการาฝ่ายสารณียกร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วรีทิพย์​ นนทะศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาราณียกร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายฌานวิชญ์ สะตะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาราณียกร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กรพินธ์ุ แก้วไพศาล
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาราณียกร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกอบเกียรติ นนท์เข็มพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิลาวัลย์​ เจริญขันธ์​
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วรรณวิษา พันสิติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พัชริดา วงศ์วัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคณัสนันท์ ยะวงษ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายชินวัตร​ กงกาหน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ดลยา ก่านจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เพ็ญนภา บุรีขันธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ ถาอ้วน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรพชร บุญมอญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณธนา ศรีโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ณิศวรา บางทราย
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วัชราภรณ์ บุญเทียม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวัฒน์ ประพัสรางค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวละอองดาว ชนะพจน์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สิรีธร ตักโพธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธันยา เสนจันทร์ฒิไชย
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธิวารัตน์ ยศพัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร แก้วไทรหวาด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธิดารัตน์ ชนะพจน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ณัฐธิดา นนทะศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุดารัตน์ สินทา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนันทนาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาพร คำลือ
ตำแหน่ง : กรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายพันกร วรรณไชย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ทิพณารี วงค์สีลา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุพิชญา สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอติภัทร ช่างถม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ศรีวรสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ประพัสรางค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ เขียวชอุ่ม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกรรมการกลาง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชิตา บุพศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปิยวดี​ คำสวัสดิ์​
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อารียา สีทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ปาริชาติ ศรีวรสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น :